(Ne)soulad se Strategií rozvoje Lesů ČR

  • Vedení Lesů ČR v tisku uvádí: „Změna je prováděna v souladu se schválenou strategií podniku, konkrétně bodem 6.3“. – článek na Silvariu
  • Strategie rozvoje řeší reorganizaci realizovanou k 1.1.2020 a navíc výslovně uvádí: „V rámci nové organizační struktury bude důraz kladen na oblastní řízení a jednoznačné vymezení vztahu krajských ředitelství a lesních správ“. – část strategie (6.3)
  • K 1.1.2021 mají být všechna krajská ředitelství zrušena!

(Ne)projednání v dozorčí radě Lesů ČR

  • Podle vedoucího oboru vnějších vztahů Lesů ČR Martina Zajíčka je však změna interní záležitostí podniku, kterou odsouhlasilo ministerstvo zemědělství i dozorčí rada.“ – článek v HN
  • Dle dostupných informací se k reorganizaci „dozorčí rada vyjádřila ex post“ a navíc řešila pouze část týkající se rušení krajských ředitelství a vzniku větších oblastních ředitelství. – článek Seznam zprávy

(Ne)připravenost organizačních změn Lesů ČR

   • Koncepčnost“ a „připravenost“ organizačních změn ilustruje série mapových podkladů k reorganizaci:
 •  Mapa představená před vydáním pokynu na poradě vedení 28.7.2020

 

Mapa zveřejněná na Silvariu v reakci na článek v HN dne 19.8.2020

 

Mapa zveřejněná na Silvariu jako oprava dne 21.8.2020


(Ne)vracíme vodu lesu od 1.1.2021 u Lesů ČR

  • V roce 2019 zahájily Lesy ČR celostátní program Vracíme vodu lesu, největší v historii Lesů České republiky.
  • 16. 3. 2020 byla poradou vedení Lesů ČR schválena nová koncepce zajištění péče o vodní nádrže – převod prozatím rozdrobené správy těchto nádrží. Od 1. 1. 2021 měly místně příslušné správy toků vykonávat správu všech vodních nádrží.
  • V průběhu řešení těchto převodů bylo reorganizací rozhodnuto u zrušení Správ toků…

(Ne)omezení hospodaření žalobami Lichtensteinů u Lesů ČR

  • Generální ředitel Lesů ČR odůvodňuje slučování lesních správ v Jeseníkách mimo jiné „restitučními nároky“ rodu Lichtesteinů. Ve své odpovědi na dopis starostů uvádí: „… do pravomocného ukončení těchto soudních sporů jsou Lesy ČR při nakládání a hospodaření s tímto majetkem omezeny.”
  • Omezující je v tomto případě pouze poznámka spornosti zapsaná v katastru nemovitosti – dotčený majetek tedy nelze prodat, směnit a nelze zřizovat věcná břemena. Běžné lesnické hospodaření není tímto nijak omezeno.
  • Takto ovlivněných majetků je na Moravě mnohem více a navíc tisková mluvčí Lesů ČR na dotaz Práva co říká na tvrzení Lichtensteinů, že se na ně dekrety vztahovaly neoprávněně, protože nebyli Němci a s nacisty nespolupracovali uvedla: „S argumentací žalobců se neztotožňujeme“… odkaz