Při videokonferenci poslanců, senátorů, hejtmana Olomouckého kraje, generálního ředitele, manažerů Lesů ČR, náměstka ministra zemědělství, starostů, zástupců neziskových organizací a dalších se generální ředitel Lesů ČR zavázal, že na otázky vzešlé z této schůzky, která proběhla 19.11.2020, vypracuje odpovědi. Dne 26.11.2020 přišly odpovědi od JUDr. Pavla Krpaty – správního ředitele Lesů ČR. Přinášíme Vám komentář k vybraným odpovědím.


Otázka č.1
Organizační změna plánovaná od 1.1.2021 není součástí schválené Strategie rozvoje Lesů ČR do roku 2024, ...
… ani do dnešního dne nebyla předložena a zveřejněna případně aktualizovaná verze tohoto dokumentu s návrhem podobného optimalizačního opatření. Jakým způsobem a kdy (uvést datum) byla celá záležitost předložena a projednána na dozorčí radě Lesů ČR a se zakladatelem MZe a to včetně návrhu sloučení lesních správ v oblasti současného KŘ Šumperk a zrušení oblastních správ toků? Prosíme o zaslání faksimile zápisu z dozorčí rady zabývající se tímto bodem s uvedením data a formy.
Odpověď č.1
Materiál státního podniku Lesy České republiky, s.p., nazvaný „Strategie rozvoje ...
…na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2024“ (dále jen „Strategie“) ve znění účinném od 1.9.2020 počítá s organizačními změnami v průběhu své platnosti. První část organizačních změn uvedená v tomto dokumentu vstoupila v účinnost od 1.1.2020. Již před schválením Strategie došlo k organizačním změnám, a to zejména na úrovni ředitelství Lesů ČR. Strategie představuje živý dokument, který musí reagovat na aktuální vývoj situace ve stěžejních oblastech činnosti podniku. Proto bude pro každý rok platnosti prováděna aktualizace původního znění Strategie. První informaci o chystané reorganizaci dostala dozorčí rada Lesů ČR na svém zasedání dne 14.5.2020. Současně byl s tímto záměrem seznámen zakladatel. Komplexní materiál k chystané změně nazvaný „Reorganizace Krajských ředitelství od 1.1.2021“ byl členům dozorčí rady rozeslán 30.7.2020, dozorčí rada jej dne 10.8.2020 projednala a konstatovala, že k němu nemá připomínek. Opisy zápisů z dozorčí rady nebo materiálů na dozorčí radě projednávaných nelze poskytnout, neboť se jde o důvěrné dokumenty podle zákona o státním podniku. Každý člen dozorčí rady Lesů ČR je vázán ve smyslu ustanovení § 13 odst. 7. zákona o státním podniku, což se týká nejen obsahu jednání, ale i projednávaných materiálů. Obdobnou povinnost lze dovodit i u toho, kdo je jednání dozorčí rady přítomen pouze jako host. Podotýkáme, že obdobným způsobem chrání své interní podklady a rozhodnutí všechny podnikatelské subjekty, ať soukromé nebo založené státem.

Komentář:

Strategie (z řeckého strategos, generál < stratos (vojsko, výprava) + agein, vést) je dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení nějakého cíle. (zdroj: cs.wikipedia.org)

Dle definice strategie by se rozhodně o příliš živý dokument jednat nemělo… A každoročně aktualizovat dlouhodobý plán činností svědčí nejen o „drobném“ nepochopení samotného významu strategie, ale především o zoufalé snaze vysvětlit nevysvětlitelné!


Otázka č.2
Od 1.1.2020 došlo k organizačním změnám v rámci Lesů ČR na základě schválené Strategie ...
… rozvoje do roku 2024 a to ke zrušení 8 lesních správ a jednoho KŘ. Prosíme o zaslání ekonomického a organizačního vyhodnocení konkrétních úspor, které byly na základě tohoto rozhodnutí dosaženy, pokud takové existuje. Stalo se toto vyhodnocení podkladem pro plánování následujících organizačních změn a v jakém rozsahu?
Odpověď č.2
Ekonomické a organizační vyhodnocení konkrétních úspor ...
… organizačních změn, které proběhly od 1.1.2020, bude provedeno teprve po schválení roční závěrky za rok 2020, tedy v první polovině roku 2021.

Komentář:

Není tedy potom oprávněný požadavek (starostů, senátora a mnoha dalších) na pozastavení rušení lesních správ a posouzení všech aspektů plánované reorganizace? A není tedy vhodnější nečinit unáhlené kroky? Respektive co je skutečným důvodem rušení LS, a navíc v takovém spěchu?


Otázka č.3
Od 1.1.2021 je plánovaná další organizační změna, která je opakovaně zdůvodňována ekonomickými úsporami, ...
… které budou tímto krokem v rámci Lesů ČR dosaženy. Prosíme o zaslání ekonomické analýzy (s uvedením data zpracování a osoby odpovědné za její zpracování) předpokládaných úspor v členění dle jednotlivých oblastních ředitelství, a samostatně také za 3 lesní správy, které mají být v oblasti nového Oblastního ředitelství Ostrava zrušeny.
Odpověď č.3
Jak bylo uvedeno výše, Lesy ČR jako podnikatelský subjekt neposkytují interní dokumenty a analýzy. ...
… Analýzu zpracovali zaměstnanci Lesů ČR, odpovědnost za ni nese ve smyslu zákona o státním podniku generální ředitel, resp. management. Sumárně lze konstatovat, že roční úspora, kterou předmětná reorganizace přinese, bude činit cca 60 milionů Kč. Za zbývající dobu účinnosti současné Strategie, tedy do konce roku 2024, bude celková úspora představovat částku cca 240 milionů Kč.

Komentář:

Stále to tedy vypadá, že buď není analýza vůbec zpracovaná a 60 milionů je zbožné přání, nebo analýza je zpracovaná, ale úplně neodpovídá prezentovaným názorům. Nezpochybňujeme právo ponechat interní dokumenty interními, nikdo přece nechtěl detaily, ale jen základní přehled nákladů a výnosů.

Dovolujeme si upozornit, že v této odpovědi je již Strategie používána jako skutečně dlohodobý plán na 4 roky, u kterého se změna nepředpokládá.


Otázka č.4
V této souvislosti také žádáme o zaslání části vypracované studie s porovnáním předpokládaných úspor provozních nákladů s výdaji, ...
… které lze díky těmto změnám očekávat (cestovné zaměstnanců na vzdálené lesní správy, navýšení počtu zástupců lesních správců, navýšení dalších pracovníků apod.).
Odpověď č.4
Odpověď viz výše. Nepředpokládáme žádný nárůst nákladů. ...
… Zvýšené cestovní náklady budou více než kompenzovány úsporou za nečerpání cestovních nákladů ze strany zaměstnanců na rušených pozicích. Navýšením počtu dalších pracovníků, včetně zástupců lesních správců, je sledováno primárně posílení provozního personálu zaměřeného na ochranu lesa a péči o něj, což považujeme za žádoucí.

Komentář:

Jistě, propuštění pěti zaměstnanců vysoce vykompenzuje zvětšení dojezdové vzdálenosti o desítky km u desítek pracovníků v jejich 8 hodinové pracovní době. Jedná se pouze o „pár“ km navíc – cesta tam a zpět: LS Město Albrechtice – LS Jeseník: 88 km + cca 1,5hod. pracovní doby zaměstnance; LS Loučná nad Desnou – LS Janovice: 64km+ cca 1hod. pracovní doby zaměstnance; LS Ruda nad Moravou – LS Hanušovice: 26 km + cca 0,5hod. pracovní doby zaměstnance. Třešničkou na dortu potom budou cesty pracovníků OŘ z jejich detašovaných pracovišť do Ostravy. Z Hanušovic či Rudy nad Moravou je cesta dlouhá cca 320km tam i zpět, pracovník tím neproduktivně stráví půl pracovního dne.

Současný stav na šesti předmětných lesních správách je 6 zástupců lesního správce (je možno ověřit dle odpovědi na otázku č. 6). Nový stav po reorganizaci bude 6 zástupců lesního správce (na každé „velkosprávě“ budou 2, takže 3 x 2 – je možno ověřit dle poskytnutého personálního obsazení, které je součástí odpovědí). Kde se stala chyba? Naprostá neznalost situace? Možnost chybného výpočtu snad lze vyloučit, ale v tomto světle se pochybnosti o úsporách ve výši 60 miliónu poněkud zvětšují…


Otázka č.5
V souvislosti s výše uvedenou organizační změnou plánovanou od 1.1.2021 prosíme o zaslání údajů o předpokládaných personálních opatřeních ...
 … s uvedením počtu rušených pozic a počtu zaměstnanců (nikoliv jmenovitě) v členění dle oblastních ředitelství, oblastních správ toků a samostatně také za 3 rušené lesní správy v oblasti stávajícího KŘ Šumperk.
Odpověď č.5
V případě sloučených lesních správ došlo k převedení pracovních míst na nástupnickou organizační jednotku ...
… pouze s dopadem do počtu vedoucí zaměstnanců LS a nelesnických pracovních míst. V rámci nové organizační struktury podniku bylo nabídnuto nové pracovní uplatnění většině zaměstnanců, kterých se organizační změna dotýká. V důsledku organizačních změn odejde z Lesů ČR cca 1,2 % z celkového počtu zaměstnanců. Lesy ČR nepočítají se snižováním venkovního personálu, který v současné době zajišťuje ochranu lesa, pěstební činnost nebo péči o vodní toky. Jen pro příští rok bylo schváleno až 400 pracovních pozic technických pracovníků lesního hospodářství, což je o téměř o 100 míst více než v roce 2020. Jen pro oblast současného Krajského ředitelství Šumperk to může být až 15 dalších pracovních míst. Počet sezónních dělnických pracovních míst je pak plně v kompetenci vedoucích organizačních jednotek s tím, že musí odpovídat výši naplánovaných úkolů pro daný rok.

Komentář:

Co bylo určujícím faktorem pro rozhodnutí, komu nebude nabídnuta možnost dalšího pracovního uplatnění?


Otázka č.7
Jak konkrétně bude zvýšena efektivita administrativních procesů ...
… (správa pozemkové agendy, nájemní smlouvy, vyjádření ke stavbám, ochraně přírody, pokladna, povolení k vjezdu, kontrola činnosti, samovýroby, zvěřina, výkon práva myslivosti apod.), kterou Lesy ČR slibují na sloučených lesních správách vzhledem k činnostem souvisejících se samosprávami a občany? Prosíme o uvedení konkrétních nově přenesených pravomocí na výkonné lesní hospodáře tedy revírníky a také lesní správy ve srovnání s předchozím obdobím.
Odpověď č.7
Zvýšením efektivity administrativních procesů rozumíme především zefektivnění vnitřního fungování podniku, ...
… což souvisí s rozšířením stávajícího dokument management systému, nastavením SW systému projektového řízení, zavedení jednotných formulářů smluv a v neposlední řadě i s vybavením revírníků mobilními pořizovači dat. Všechny vyjmenované procesy, které aktuálně probíhají, umožňují napřímit a zjednodušit systém řízení, kdy jeden vedoucí zaměstnance je schopen efektivně řídit více podřízených. V rámci organizačních změn dojde k razantnímu posílení řídících pravomocí oblastních ředitelství na úkor centralizovaného řízení z ústředí. Oblastní ředitelství budou mít v přímé podřízenosti lesní správy, budou rozhodovat v rámci spravovaného území o rozvržení realizovaných činností, finančním plánování, distribuci finančních prostředků, naplnění interní organizační struktury, koordinaci mezi správou lesa a správou vodních toků atd. Lesní správy dostanou mandát k navýšení počtu efektivně využitelných provozních pracovníků, revírníkům budou zachovány kompetence nejméně ve stejném rozsahu jako dosud. Kanceláře revírníků zůstávají co nejblíže k revíru, za který mají odpovědnost (viz. pravidelná pracoviště v příloze) a budou zajišťovat veškeré služby tak jako v současné době. Vybavení revírníků novými mobilními přístroji s možností využívání aktuálních online dat z oblasti lesního hospodářství, odbytu i pozemkové agendy jejich práci usnadní, urychlí a zpřesní. Správu vodních toků budou mít i nadále na starosti správci toků dle příslušných rajónů, stavební činnost technici stavební činnosti spadající v daném případě pod Oblastní ředitelství severní Morava, ale s pravidelnými pracovišti dle oblasti, kterou spravují. Tím, že oblast lesního hospodářství, správy toků i stavební činnosti bude řízena jednotně z úrovně oblastního ředitelství, dojde k vyšší provázanosti zmíněných oblastí mezi sebou, návaznosti jednotlivých opatření a tím i ke zvýšení efektivity vykonávaných činností. Služby pro veřejnost nebudou omezeny a úzká spolupráce se samosprávami bude i nadále pokračovat. Řadu žádostí a povolení lze vyřídit i e-mailem či přes elektronické formuláře, viz. např. https://lesycr.cz/o-nas/zadost-o-povoleni-vjezdu/.

Komentář:

Je otázkou nakolik mohou nějaké procesy změnit základní poučku managementu, že vedoucí zaměstnanec je schopen efektivně řídit cca 10 podřízených.

„Pokud podřízení provádějí rutinní, procesní práci, která je svázána pravidly či standardy, rozpětí řízení může být větší (klidně i desítky lidí) a naopak k dynamickém, inovativním prostředí je třeba nižší rozpětí řízení.“ (zdroj: managementmania.com)

Noví „velkosprávci“ budou řídit desítky lidí, znamená to tedy, že na úrovni lesní správy a revírů se jedná o rutinní práci? To si snad naše lesy ani nezaslouží…

A navíc, dochází-li k razantnímu přesunu řídících pravomocí z GŘ na OŘ, proč se nereorganizuje také GŘ? O snižování počtu zaměstnanců na generálním ředitelství doposud nepadlo ani slovo v souvislosti s reorganizací k 1. 1. 2021.


Otázka č.8
Kolik zaměstnanců a na kterých pozicích (nikoliv jmenovitě) slučovaných lesních správ ...
… v oblasti stávajícího KŘ Šumperk již k dnešnímu dni obdrželo výpověď z pracovního poměru a kolik z nich obdrželo nabídku od Lesů ČR pracovat pro společnost na jiných pozicích? Jsou někteří zaměstnanci (uvést jen počet a funkci, nikoliv jméno), kteří obdrželi výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost a neobdrželi žádnou pracovní nabídku?
Odpověď č.8
Ke dni 25.11.2020 obdržel výpověď z pracovního poměru ze slučovaných lesních správ pouze 1 zaměstnanec. ...
Tento zaměstnanec nabídku práce neobdržel. Vzhledem k možnosti identifikace osoby tohoto zaměstnance nemůžeme uvést jeho pracovní pozici. Dalším 4 zaměstnancům nebyla výpověď předána, a to buď z důvodů překážky na straně zaměstnance nebo se jejich pracovní místo ruší k pozdějšímu datu, a to z důvodů dokončení účetních a provozních uzávěrek. Celkem se tedy bude jednat o 5 zaměstnanců.

Komentář:

I přes úzkostlivé obavy vedení Lesů ČR o identifikaci této jedné osoby, je již z několika veřejných zdrojů zřejmé, o koho jedná: Ing. Ján Dvořák – u Lesů ČR pracuje od jejich vzniku, revírník – 13 let, zástupce lesního správce – 7 let, lesní správce – 6 let. Tisková mluvčí Lesů ČR pro HN: „… V obecné rovině platí, že všichni zaměstnanci, kteří se v podniku smysluplně uplatní, dostali nabídku jiné pozice.“ Tento postup Lesů ČR bude zcela jistě motivovat kvalitní revírníky, aby někdy v budoucnu přijali nabídku na pozici lesního správce a následně se při vyhazovu (po pár letech) o sobě dočetli toto?! Je tento postup Lesů ČR naprostý amatérismus, či promyšlený postup, aby se na vedoucí místa nemohli dostat úspěšní a schopní lidé s praktickou zkušeností z revíru? Nebo se „jen“ snaží Lesy ČR zbavit člověka, který se nebojí vyslovit svůj názor?


Otázka č.11
Jaké jsou současné parametry průměrné lesní správy u Lesů ČR ...
… v členění dle počtu zaměstnanců (na HPP), katastrální výměry, výměry lesa, OSL, etátu, plochy první obnovy, objemu pěstební činnosti v Kč? Existuje nyní u Lesů ČR lesní správa, která by měla ve své správě více než 35 000 ha lesa? Pokud ano, uveďte prosím které to jsou a jaké mají skutečné parametry?
Odpověď č.11
Průměrné parametry lesní správy (tj. bez LZ a ZLT): ...

• Počet zaměstnanců na HPP: 25,5

• Katastrální výměra: 104.093 ha

• Plocha PUPFL: 16.302 ha

• Půda porostní: 15.861 ha

• Plocha OSL: 4.619 ha

• Etát (MCVT): 1.337.120 m3

• První obnova: v roce 2019 – 101 ha; v roce 2020 (1-10) – 111 ha

• Objem pěstební činnosti: v roce 2019 – 33,9 mil. Kč; v roce 2020 (1-10) – 37 mil. Kč

V rámci Lesů ČR spravuje Lesní správa Černá Hora plochu 35.390 ha. Poznámka: plochu PUPFL nad 35.000 ha spravují LZ Židlochovice, Konopiště a Boubín.

Komentář:

Z této odpovědi tedy vyplývá, že u Lesů ČR doposud neexistuje jediná lesní správa, která by měla více jak 35.000 ha PUPFLu. LS Černá hora sice spravuje více jak 35.000 ha, ale nejedná se pouze o PUPFL, ale také o odbornou správu jiných vlastníků. Pokud bychom postupovali stejně i u LS vznikajících reogranizací, bude LS Hanušovice spravovat dokonce více než 40.300 ha.

Dále se uvádí, že více jak 35.000 ha PUPFLu spravují 3 lesní závody, které ovšem hospodaří ve zcela odlišném režimu nesrovnatelném s lesními správami (LZ realizují práce vlastními zaměstnanci, vlastní technikou a mají zcela odlišnou řídící strukturu, atd.).