„… Strávíte-li léta budováním něčeho, co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu. … Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás, a i když to nemusí stačit, přesto dávejte dál.“ –  Matka Tereza

VIZE podniku představuje cílový stav, kterého chce firma realizací své strategie dosáhnout. VIZE, která představuje souhrn ideálů a priorit firmy, je součástí strategického řízení a zároveň důležitou podmínkou fungování každé organizace. Chce-li manažer správně a efektivně vést podnik, nemůže svou VIZI realizovat bez stanovení strategického plánu, vyhodnocení schopností a možností organizace, ale ani bez úsilí mnoha správně motivovaných kvalitních lidí. Ti obvykle nejsou motivovaní (jen) penězi, ale hledají práci, která má smysl a přináší světu něco užitečného. Inspirující poslání jim dává pocit smyslu. Posiluje jejich loajalitu a podněcuje jejich zapojení, tedy ochotu dávat ze sebe to nejlepší a aktivně se podílet na růstu i přijímání nepopulárních opatření v dobách krize. Jedním z klíčových pozitivních efektů inspirující VIZE je i to, že podporuje týmovou spolupráci. Když lidé pracují pro vyšší cíl s přesahem, zvyšuje to jejich chuť pracovat na jeho naplňování společně. Pokud chce manažer dosáhnout něco víc než se jen pár let udržet na svém místě, tak k tomu potřebuje nejen jasnou VIZI, ale především kvalitní lidi, kteří ji zrealizují.

V současné době státní podnik Lesy ČR jakoukoliv VIZI postrádá, a ačkoliv mají stanovenou jen krátkodobou strategii, tak ani ta zdaleka není ve svých cílech naplňována. Formální proklamace zůstávají jen na papíře a reálné kroky k jejímu naplňování ani zdaleka nemíří. Jelikož nám osud státního podniku Lesy ČR a mnoha jejich poctivých zaměstnanců není lhostejný, zakládáme tuto platformu, abychom vzájemným předáváním informací pochopili, kam současné kroky míří, dokázali se s nimi ztotožnit nebo se proti nim rázně ohradit. Rádi bychom touto cestou našli společnou VIZI pro obhospodařování našich státních lesů, a to prostřednictvím transparentních informací, které si zaslouží zaměstnanci podniku i široká veřejnost.